Werkwijze

Psychotherapie

Psychotherapie is een proces waarbij je aan de slag gaat met de problemen waarin je vastloopt en hierbij op zoek gaat naar de bijbehorende onderliggende gevoelens, conflicten en eventuele tekorten. Het gaat om het in kaart brengen van patronen, zicht krijgen op waar deze vandaan komen, en het op andere wijze leren omgaan met jezelf en je omgeving.

Een psychotherapeut zal en kan de problemen niet voor je oplossen maar kan je wel helpen om, in wederzijds vertrouwen, pijnlijke ervaringen te verwerken en het leren hanteren van de daarbij horende moeilijke gevoelens.

Sessies vinden, afhankelijk van de aard van de problematiek en de gekozen behandelvorm wekelijks of een keer per twee weken plaats. Psychotherapie kan kort of lang duren afhankelijk van de indicatiestelling.

Klachten die een indicatie kunnen zijn voor psychotherapie zijn:depressieve gevoelens, angstklachten, onzekerheid, identiteitsproblemen, problemen met vriendschappen en intimiteit, verminderd vermogen langdurige relaties aan te gaan, onbegrepen gevoelens.

Wanneer u zich hierdoor aangesproken voelt kunt u op het aanmeldformulier onder 'contact' uw gegevens achter laten. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Binnen 3 uiterlijk 4 weken vindt er dan een kennismakingsgesprek plaats waarin we de mogelijkheden kunnen verkennen. Mocht uit dat gesprek blijken dat u beter elders geholpen kan worden zal ik dat met u bespreken. In het andere geval, ook wanneer u 'ja' zegt, zich gehoord voelt en mogelijkheden ziet, vindt er een tweede en derde gesprek plaats met een meer verdiepend karakter. Gezamenlijk zullen we dan tot een plan van aanpak komen wat vastgelegd wordt in een behandelovereenkomst, onderbouwd met een indicatiestellingsverslag. Dit wordt, tenzij u daar bezwaar tegen maakt, teruggekoppeld aan de huisarts. Tijdens de loop van het behandelproces zullen er met enige regelmaat  stilstaan en bespreken of we nog op de goede weg zitten.  

Diagnostiek

Bij indicatiestelling voor de verschillende vormen van behandeling is goede diagnostiek noodzakelijk.  Vaak kan de diagnostiek met behulp van gesprekken en een enkele vragenlijst gedurende de intakefase afgerond worden. Soms spelen er echter zoveel aspecten mee dat dat niet lukt. Met name bij zeer complexe problematiek is een goede beschrijving van de onderliggende dynamiek en een goede inschatting van de  sterke en zwakke punten van de persoonlijkheid onontbeerlijk. Dan is uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek geïndiceerd.

Ook clienten die niet in deze praktijk komen kunnen onderzocht worden op aanvraag van hun behandelaar. Via de rubriek  ‘aanmelden’ kan de specifieke onderzoeksvraag gesteld worden waarin gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn.